\n"; ?> Sanace skal a skalních svahů - NEMETON 2013

Informace o projektu NEMETON 2013

Nemeton, magický prostor obvykle ve skalách, sloužící pro setkávání, meditaci, poznání a hledání odpovědí, jak postupovat při řešení důležitých otázek, využívaný předními intelektovými vůdci dávné keltské kultury.Pokud by jsi i Ty byl schopen využít takový prostor pro své poslání, svoji práci, nebo se o něj zajímáš, jsi asi Druidem dnešní doby.

Magií dnešního Nemetonu 2013 je soubor poznání a technologií. Původní prostor skal a lesů zde nahradil prostor širší - kyberprostor. Idea je původní. Dívat se, přemýšlet, a využít to nejlepší a nejvýhodnější pro sebe, životní prostředí přírodu, krajinu, budoucnost, a to s přijatelnou materialistickou investicí.

Buď vítán v Nemetonu 2013.

Projekt Nemeton 2013

 • Nemeton 2013 je název budovaného prostoru, softwaru, vznikajícího v rámci projektu "Výzkum a vývoj - tvorby systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů"
 • Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu
 • vývoj a budování Nemetonu 2013 je stanoveno na období 2009 - 2012
 • plánovaná hodnota projektu je 25 000 000,- Kč
 • Nemeton 2013 bude po svém vzniku veřejný a zdarma k využití
 • internetové stránky projektu Nemeton 2013 jsou www.nemeton2013.cz

Otázky a odpovědi

Již v úvodu bylo psáno, že Nemeton sloužil a bude sloužit k nalezení poznání a odpovědí. Níže je uvedeno Sedmero počátečních základních otázek a odpovědí:

Co je Nemeton 2013 a k čemu slouží?

Cílem programu je uživatelsky přátelskou formou poskytnout ucelené informace, vzorová řešení a všechny dostupné podklady pro problematiku systematizace sanačních opatření skal a skalních svahů. Nemeton 2013 právě vzniká a předpokládané datum jeho dokončení je stanoveno na 31.12.2012. Program bude po dokončení volně k dispozici na těchto webových stránkách projektu.

Pro koho je Nemeton 2013 určen?

Program Nemeton 2013 je určen pro všechny strany, které se potkají při řešení problematiky související s přímou realizací a minimalizací rizik, která s sebou nese soužití s nestabilními skalami a skalními svahy. Obvyklým počtem jsou tři strany, které bývají různě pojmenovány:

 • 1)INVESTOR - majitel ohroženého objektu, správce, investor, technický dozor investora
 • 2)PROJEKTANT - zpracovatel idey navrhovaného sanačního opatření, řešitel, projektant
 • 3)REALIZÁTOR - realizační společnost

Nemeton 2013 je určen pro využití všemi třemi účastníky procesu.

Co si kdo z Nemetonu 2013 odnese?

Všechny tři strany (INVESTOR, PROJEKTANT A REALIZÁTOR) mají společný cíl - odstranit nebo minimalizovat konkrétní riziko nestabilního skalního objektu nebo skalního svahu. Každý ale k vlastnímu řešení cíle přistupuje ze své strany a svým způsobem. Část řešené problematiky je společná, část je specifická.

Všechny tři strany naleznou v Nemetonu odpovědi na veškeré, nebo alespoň podstatné otázky související se svou problematikou.

Příklady odpovědí pro jednotlivé strany:

INVESTOR - možná rizika, vhodná ideová řešení, vzorová již realizovaná řešení, předpokládanou cenu, možné zdroje financování, problematiku realizace, legislativa výběrového řízení a zadání, podrobná a přesná data o projektantech i realizátorech, vliv na životní prostředí a další odpovědi.

PROJEKTANT- na základě zadaných kritérií vhodná ideová řešení, projektové rozpočty, vzorová projektová řešení, zpracovaná problematika BOZP, zpracovaná problematika životního prostředí, projektová podpora a informace o sanačních technologiích a materiálech, vzorové výpočty a modely, výsledky trhacích zkoušek kotevních materiálů, pevnostní charakteristiky, vztahující se normativy, TKP jednotlivých okruhů investorů a další odpovědi.

REALIZÁTOR: zpracované technologické postupy, identifikace rizik, problematiku BOZP, rozpočty, výkonnostní charakteristiky, postupy likvidace odpadů, katalog prodejců sanačních systémů, materiálové listy s prohlášeními o shodě a schválením u jednotlivých okruhů zákazníků, informace o použité technice, katalogy servisní pracovišť, půjčoven a prodejen zajišťujících výměny náhradních dílů a další odpovědi.

Jak je zaručena správnost poskytovaných informací?

Nemeton 2013 bude obsahovat rozsáhlé množství informací, které půjdou zařadit do několika základních okruhů. Ke spolupráci bude přizván nejen široký okruh odborníků data tvořících a zadávajících, ale i široké spektrum nezávislých odborných oponentů. Zájmem je vytvořit co možná nejširší platformu spolutvůrců s tím že každá informace bude předána k posouzení odborné konkurenci daného oboru.

Základní okruhy informací - oponent(garant správnosti):
 • NEMĚNNÁ DATA(například fyzikální veličiny, výpočtové vzorce) - nezávislí odborní oponenti
 • IDEOVÁ ŘEŠENÍ - odborní řešitelé z řad konkurence
 • MATERIÁLOVÁ NEBO TECHNOLOGICKÁ DATA - dodavetelé s doložením certifikací zkušebny
 • DATA O SPOLEČNOSTECH - sběr provede a kontrolu správnosti zajistí nezávislý auditor

Kdo a jakým způsobem na tvorbě Nemetonu 2013 dále spolupracuje?

Na projektu Nemetonu 2013 již dnes mimo výše uvedené autory a příjemce projektu spolupracuje celá řada kooperujících firem a jednotlivců. Snahou projektu je vytvořit co možná nejširší platformu odborných tvůrců. Důvodem je prostá pravda, že "víc hlav víc ví" a hlavně, pokud se budou spolupodílet "všichni", tak následně "nikdo" nemůže říci, že je něco "špatně".

K projektu jsou zváni mimo odborníků, kteří mohou něčím přispět i předpokládaní uživatelé Nemetonu 2013 a to z důvodu snahy o vytvoření produktu, který bude nejen po stránce odborné, ale i uživatelské dopracován do nejmenších detailů. Je nutné také konstatovat, že kooperující firmy a jednotlivce nelze jmenovat, protože se jejich tým neustále rozšiřuje. (Nebylo by fér, kdyby zde byli uvedeni pouze ti, kteří spolupracovali do data vydání této informace).

Jaké jsou další cíle vývoje Nemetonu?

1) Aplikovaná geotechnika se díky vývoji materiálů i poznání neustále rozvíjí, proto je cílem dále zdokonalovat vyhodnocovací schopnosti Nemetonu 2013 a to nejen rozšiřováním databází o nová data (materiály, technologické postupy, normativy apod.), ale i systematickou aktualizací dat starších spolu s udržováním výhodnosti a aktuálnosti výstupů programu.

2) Snahou projektu je vytvořit ucelený produkt, který by se přirozeně stal nepostradatelnou pomůckou při řešení dotčené problematiky. V daném případě by se jednalo o možné přijetí Nemetonu 2013 jako normativu pro oblast sanací skal a skalních svahů, zejména při veřejných či státních zakázkách. (Pokud bychom společně tohoto cíle dosáhli, bylo v následných krocích možné přenést českou legislativu upravující danou problematiku do zahraniční a Nemeton 2013 by se mohl stát hlavním propagátorem české geotechnické školy po celém světě.)

3) Projekt Nemeton 2013 se týká relativně úzké problematiky sanací skal a svahů. Softwarovou systematizaci v této oblasti lze také rozšířit i na příbuzné obory. Výběrem lze jmenovat například kotvení zemin, sanace náspů a podobně. Vše záleží na odbornících z jednotlivých příbuzných oborů a jejich iniciativě.

4) Komplexnost Nemetonu 2013 spolu s jeho uživatelsky přívětivým prostředím se může stát vzorem, nebo přímo softwarovým příkladem systematizace v jakékoliv jiné oblasti, která potřebuje zavedení lobbisty nepokřiveného řádu a vytvoření zdroje relevantních dat.

Jaké jsou představy tvůrců o následném financování aktualizací Nemetonu 2013 po roce 2012?

Jednou z výhod použití Nemetonu 2013 je skutečnost, že všem (INVESTORŮM, PROJEKTANTŮM a REALIZÁTORŮM) značně ušetří náklady vynaložené na získání informací, které jim Nemeton 2013 poskytne zdarma. Stát je největším investorem v oboru a vzniknou mu i nejvyšší úspory. Bylo by tedy záslužné, kdyby se nalezla metodika, která by pomohla navrátit alespoň zlomek z rozsáhlých úspor zpět na rozvoj Nemetonu 2013, který úspory zajistil. Sami na to příliš nespoléháme a počítáme spíše s komerční spoluprací se společnostmi, kterým pak bude v Nemetonu 2013 poskytnut zvláštní prostor nad rámec poskytnutí odborných informací. (Již nyní projevily zájem společnosti zastupující výrobce sanačních systémů, spřátelené projekční kanceláře a realizační společnosti.)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Copyright © STRIX Chomutov, a.s. Všechna práva vyhrazena.

www.strixchomutov.cz